Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Zamestnanosť v BB kraji v 1. – 4. štvrťroku 2017

Zamestnanosť v BB kraji v 1. – 4. štvrťroku 2017

Zamestnanosť v Banskobystrickom kraji v 1. – 4. štvrťroku 2017 statisticky urad logo.jpg

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v Banskobystrickom kraji v 1.‑4. štvrťroku 2017  v podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac zamestnaných v priemere 135 724 zamestnancov (vo fyzických osobách). Údaje sú získané podnikovou metódou, to znamená, že údaje spravodajskej jednotky sú zahrnuté v okrese sídla podniku. V porovnaní s minuloročnou skutočnosťou stúpol priemerný evidenčný počet zamestnancov v kraji o 1,33 %.
 

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti prevládala zamestnanosť v priemysle, čo predstavovalo 28,54 % zamestnancov kraja. V priemyselných podnikoch kraja pracovalo v sledovanom období v priemere 38 733 zamestnancov. Z uvedeného počtu najviac zamestnaných bolo vo výrobe a spracovaní kovov, vo výrobe kovových konštrukcií, vo výrobe motorových vozidiel, strojov a zariadení, ďalej vo výrobe potravín, nábytku, vo výrobe ostatných nekovových minerálnych výrobkov, elektrických zariadení a v spracovaní dreva. Zamestnanosť v priemysle v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla v kraji o 1,5 %. Na zamestnanosti kraja sa výraznejšie podieľalo aj odvetvie verejnej správy, obrany a povinného sociálneho zabezpečenia (15,1 %), oblasť vzdelávania (13,41 %), doprava a skladovanie (13,01 %),  zdravotníctvo a sociálna pomoc (9,04 %), obchod (7,64 %) a odvetvie pôdohospodárstva (3,82 %). 
 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v kraji dosiahla 914 EUR. Za úrovňou priemernej mesačnej nominálnej mzdy v SR za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac zaostala o 19,8 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla priemerná mzda v kraji o 4,7 %.
 

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti v kraji sa najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy dosiahla v oblasti informácie a komunikácie. Najnižšia úroveň mzdy bola v odvetví administratívne a podporné služby. Celkovo v jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako priemer v kraji.
 

Medziročne priemerná nominálna mzda najvýraznejšie vzrástla v oblasti IKT, stavebníctve, ostatných činnostiach a ubytovacích a stravovacích službách. Naopak najviac klesla v odborných, vedeckých a technických činnostiach a vo finančných a poisťovacích činnostiach.
 

Z územného hľadiska sa najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy dosiahla v okresoch Žiar nad Hronom (1 028 €), Banská Bystrica (986 €), Brezno (952 €), Žarnovica (943 €), Zvolen (929 €) a Banská Štiavnica (913 €). Najnižšia  priemerná mzda bola v okresoch Veľký Krtíš (676 €) a Rimavská Sobota (713 €). V rámci Banskobystrického kraja sa nachádzalo  pod úrovňou priemernej mesačnej mzdy kraja osem okresov.

 

statistika_obr1.jpg

 

Oddelenie informačného servisu
Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici