Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Každý obyvateľ BB kraja vyprodukoval v roku 2016 v priemere 312 kg odpadu

Každý obyvateľ BB kraja vyprodukoval v roku 2016 v priemere 312 kg odpadu

statisticky urad.jpgKaždý obyvateľ Banskobystrického kraja vyprodukoval v roku 2016 v priemere 312 kg komunálneho odpadu, zhodnotilo sa 28,5 % odpadu.


 

   Podľa údajov Štatistického úradu SR vzniklo v roku 2016 v Banskobystrickom kraji 789 175,2 ton priemyselného odpadu, s medziročným poklesom o 14,1 %. V rámci SR predstavoval podiel Banskobystrického kraja 9,1 %. Z celkového množstva odpadu sa 22,6 % zhodnotilo materiálovo, 0,8 % energeticky, 16,7 % spätným získavaním organických látok vrátane kompostovania a 18,4 % iným spôsobom. Na skládkach skončilo 27,7 % odpadu. Podľa miery rizika nebezpečenstva sa odpad z hospodárstva člení na nebezpečný a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v roku 2016 v Banskobystrickom kraji tvoril 3,5 % z celkového množstva odpadu a ostatný odpad sa podieľal na celkovom objeme odpadu 96,5 %. Najväčšie množstvo z nebezpečného odpadu tvorili odpady z tepelných procesov (14 %), odpady z olejov a iných kvapalných palív (10,4 %), odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov (9,5 %), odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd a úpravní vody (9,2 %),  odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a iných materiálov (9,1 %). Odpady inak nešpecifikované tvorili 27,7 %. Z ostatného odpadu najväčšiu položku tvorili odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania (20,8 %), stavebné odpady a odpady z demolácií (19,7 %), odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku (17 %), odpady z tepelných procesov (14 %), odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva (12,8 %) a odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd a úpravní vody (7,2 %).

   V obciach Banskobystrického kraja bolo v roku 2016 vyprodukovaných 203 241  ton komunálnych a drobných stavebných odpadov, čo predstavuje 10,4 % podiel zo všetkých obcí SR, pričom Banskobystrický kraj vyprodukoval najmenej odpadu zo všetkých krajov SR. V porovnaní s rokom 2015 sa v Banskobystrickom kraji množstvo komunálneho odpadu zvýšilo o 18 329 ton (o 9,9 %). Separovalo sa 42 170 ton, čo predstavuje 20,7 % z komunálneho odpadu celkom, z toho nebezpečného odpadu bolo v kraji separovaných 962 ton. Celkovo za SR bolo separovaného 16,8 % komunálneho odpadu. Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval v prepočte 312 kg odpadu. V produkcii odpadu na obyvateľa v porovnaní s ostatnými krajmi, najmenej odpadu na obyvateľa zaznamenali v Prešovskom kraji (275 kg), v Košickom kraji (285 kg) a v Banskobystrickom kraji (312 kg). Najviac odpadu na obyvateľa produkovali Trnavský kraj (478 kg) a Bratislavský kraj (459 kg).   Medziročne nastal nárast množstva komunálneho odpadu na obyvateľa vo väčšine krajov okrem Bratislavského a Košického kraja. V Banskobystrickom kraji sa množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa zvýšilo o 29 kg, čo predstavuje 10% nárast.

 

statistika_obr1.jpg

 

Údaje o  nakladaní s komunálnym odpadom hovoria, že v Banskobystrickom kraji je zhodnocovaných 28,5 % odpadu na obyvateľa (88,86 kg/obyv.). V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo zhodnotené o 31,4 kg viac komunálneho odpadu na obyvateľa.   Ide o 55 % nárast v zhodnocovaní odpadu v kraji. V rámci krajov, najviac zhodnoteného komunálneho odpadu na obyvateľa je v Bratislavskom kraji (64,8 %) a Košickom kraji (51,8 %). Z množstva zhodnocovaného odpadu v Banskobystrickom kraji sa 54,5 % zhodnocuje materiálovo ako druhotná surovina, 43,9 % kompostovaním, 0,9 % odpadu sa zhodnocuje energeticky a 0,7 % iným spôsobom. Až 71,3 % komunálneho odpadu z obcí Banskobystrického kraja bolo v roku 2016 zneškodňované skládkovaním. Z uvedeného vyplýva, že stále veľa odpadu končí na skládkach. Za SR je to 66 % podiel z komunálneho odpadu, pričom najmenej skládok je v Bratislavskom kraji (30,7 %).


statistika_obr2.jpg

 

 

   Z územného hľadiska vyprodukovali najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu v rámci kraja obce v okresoch Banská Bystrica (22,7 %), Zvolen (12,16 %), Lučenec (10,7 %), Brezno (10,5 %), Rimavská Sobota (9,5 %), a Žiar nad Hronom (8,3 %). Ostatné okresy mali podiel vyprodukovaného odpadu pod 6 %. Najmenší podiel komunálneho odpadu kraja bol vyprodukovaný v obciach okresov Banská Štiavnica (2,47 %) a Poltár (2,42 %). Najvyššie percento  zhodnocovania odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v jednotlivých okresoch mali v roku 2016 okresy Žiar nad Hronom (44,6 %), Banská Bystrica (36,8 %), Brezno (32,4 %), Krupina (30,9 %) a Zvolen (29,8 %). Najmenej sa odpad zhodnocoval v okresoch Veľký Krtíš (13,6 %), Poltár (14,2 %) a Revúca (14,3 %). Z územného hľadiska bol medziročnom porovnaní zaznamenaný nárast v zhodnocovaní odpadu takmer vo všetkých okresoch. Minimálny pokles bol evidovaný len v okrese Poltár. 

 

statistika_obr3.jpg

 


Oddelenie informačného servisu

Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici